برخورادی از تخفیف

قابل توجه کلیه مدیران:

با توجه به آغاز ثبت نام ها شایسته است صرفا افرادی جهت دریافت نامه تخفیف به این اداره ارجاع شوند که تحت پوشش سازمان بهزیستی می باشند. مددجویان و توانخواهان تحت پوشش سازمان پس از دریافت نامه از مجتمع تحت پوشش با اصل نامه و تصویر شناسنامه کودک به این اداره نزد خانم عباس زاده مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید