زمان بازدید آتش نشانی

مدیر محترم مهد کودک ( شهری و روستا مهد‌)

با سلام

نظر به  مکاتبه قبلی مبنی بر بازدی آتش نشانی و اخذ تاییدیه طی هماهنگی با سازمان آتش نشانی مقرر گردید با توجه به تعداد زیاد مهدها مهدهای کودک از میدان پارک به سمت شرق تا پایان آبان و مهدهای کودک از میدان پارک به سمت غرب ( وکیل آباد)از ابتدای آذر ماه جهت دریافت تاییدیه آتش نشانی به سازمان آتش نشانی مراجعه کنند.  در زمان مراجعه نیاری به همراه داشتن نامه از اداره بهزیستی نبوده و ارائه درخواست بازدید مهد به آتش نشانی  کافی است. مکان مراجعه میدان موسوی قوچانی می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید