بازدید آتش نشانی

مدیر محترم مهد

کلیه مهدهای میدان پارک به سمت انتهای وکیل آباد شامل مناطق 9 - 10 - 11 - 12 ( فکوری -پیروزی- وکیل آباد-امامت - معلم- قاسم آباد- الهیه) از ابتدای آذر ماه به آتش نشانی مراجعه نمایند. ارائه درخواست کتبی مهد به اتش نشانی الزامیست. مابقی مهدها تا پایان آبان ماه مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید