قابل توجه کلیه مهدهای دارای گروه سنی شیر خوار

با توجه به اجرای طرح ارتقا’ذهنی شیر خوار ارن جهت دریافت کتاب و لوح فشرده آموزشی حداکثر تا تاریخ 10/9/90 به اداره بهزیستی مشهد مراجعه نمایید . بدیهی است در بازدید های این اداره انجام طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد.