مدیر محترم مهد کودک

با سلام

با توجه به آغاز طرح پایش دوره ای مهد های سطح شهر مقتضی است به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع ارزیابی پایشگران مدیر مهد کودک در محل مهد حضور داشته و کلیه مدارک پرسنل و کودکان در دسترس باشد . بدیهی است در صورت عدم وجود مدارک هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد . جهت اطلاع وارد مندرج در فرم های پایش به شرح پیوست در 36 بند ارسال می گردد.