مدیران  گرامی

با سلام 

هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی مهد از طریق سایت مهدهای الکترونیک اقدام فرمایید. و به همکاران خود در زمینه اهمیت موضوع تاکید نمایید.www.emahd.ir/khr

وروود برای همه مدیران آزاد بوده و فرم در صفحه اول سایت می باشد.