دوره آموزشی بهداشت دهان و دندان در روز شنبه 19 دی ماه ساعت 8 و نیم در سالن اجتماعات بهزیستی خراسان رضوی( چهارراه شهدا ) جهت کلیه مهدهای حاشیه شهر وهمه مهدهای جدید التاسیس (شهری و روستایی )

. حضور مدیران مهدهای فوق کاملا الزامیست..