مهدهای کودک نسبت به تکمیل اطلاعات دو جدول اکسل در دو صفحه 1- اطلاعات مادران و شاغلین 2- جدول اطلاعات کودکان  در سی دی  اقدام نمایند و حداکثر تا 2 دی ماه اطلاعات را به کارشناس مربوطه ارائه دهند.