مدیران محترم مهدها 

با سلام

با توجه به جمع آوری آثار مهدها در حوزه نماز ف مهدهای کو.ئدکی که فعالیت های خود را در این زمینه مستند نموده اند تا 30ئآذر ماه آثارشان را به خانم مجیدی در اداره بهزیستی مشهد تحویل نمایند.