با سلام با توجه به برگزاری جلسه جهت کلیه کارشناسان مهدها در تاریخ سه شنبه 94/9/24  این واحد از ساعت 9 لغایت 11 صبح فعالیت نداشته و جهت مراجعه به کارشناسان در ساعات حضور مراجعه فرمایید .