مسولین فنی مهدهایکودک شهری/ روستایی

با سلام

با توجه به گذشت سه ماه از شروع سال تحصیلی  شایسته است نسبت به اعلام نمایندگان انجمن و اولیا به کارشناس مربوطه تا تاریخ یکشنبه 22/9/94 اقدام نمایید.