قابل توجه مسوولین فنی مهدها-شهری/روستایی

رتبه بندی و سطح بندی مهدهای کودک در حال انجام می باشد . لذا شایسته است مسولین فنی آمادگی لازم را جهت این امر داشته باشند. در صورتیکه جهت انجام امور بانکی و اداری از مهد خارج می شوند فردی که توانایی پاسخگویی به ارزیاب را داشته و به کلیه مدارک مهددسترسی داشته باشد را معرفی نمایند. ضمنا تصویر مدارک زیر جهت الصاق به پرونده در اختیار ارزیاب قرار گیرد.لازم به ذکر است آخرین آیین نامه رتبه بندی مهدها از سال پیش تا کنون تغییری نداشته و در واحد تکثیر اداره بهزیستی قابل دریافت می باشد.

- تصویر قولنامه

- تصویر کارت مدیریت و پروانه فعالیت .

- تصویر گواهی های دوره های مربیان و مدیر.( مقدماتی - تکمیلی- کمک های اولیه- شیرخوار و نوپا  )

- تصویر تشویق نامه ها و ...

- تصویر بیمه تامین اجتماعی( پرفرا‍ژ  شده توسط بانک )

- فیش واریز یحق عضویت در کانون