مدیران محترم مهدهای کودک با توجه به تغییرات به وجود آمد در روزهای حضور کارشناسان شایسته است نسبت به روزهای مراجعه جهت ارتباط با کارشناسان دقت لازم را بفرمایید :