قابل توجه کلیه مدیران مهدها و روستا مهدها

با سلام

با توجه به آماده بودن گواهی نامه های همایش ارتقاء ایمنی در مهدهای کودک 

لازم است کلیه مهدهای - مدیر یا مربی - در همایش شرکت داشته اند جهت دریافت گواهینامه به اداره بهزیستی مشهد نزد کارشناس منطقه مراجعه نمایند.