بسمه تعالی

به اطلاع می رساند معاونت امور فرهنگی و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد ا فراد گروه ها  مهدهای کودک تشکل های مردمی و نهادهای غیر دولتی که فعالیت های موثر و نو آورانه در زمینه ترویج کتابخوانی( ترجمه و تالیف- تدوین - کتابخانه سبدی و ....)

0داشته اند را انتخاب و معرفی نماید .این فراخوان به همراه فرم شرکت در آن در سایت مرکزی وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی به آدرس: www.farhang.gov.irقابل دریافت می باشد.

لازم است مدیران مهدها ضمن ثبت نام در سایت آثار خود را به شکل مستند در قالب CD تا تاریخ 7/25 به اداره بهزیستی سر کار خانم مجیدی ارائه دهند.