مدیران محترم مهدها و روستا مهدها

با سلام

احتراما با توچه به لزوم جمع آوری اطلاعات صحیح از نحوه فعالیت مهدها لازم است کلیه مهدهای کودک اطلاعات خواسته شده به شرح زیر را تا 12 مهرماه به این اداره ارسال نمایند:

1- ارائه تصویر آخرین پروانه فعالیت و آخرین پروانه مسول فنی ( کارت مدیریت )

2- تکمیل  اطلاعات جدول زیر در قالب اکسل و ارائه آن به شکل CD.لازم به ذکر است اطلاعات کودکان و پرسنل ، هر کدام در یک شیت جداگانه باشد.تاکید می گردد ارائه خدمات غذای گرم و پیشبرد مشروط به ارائه به موقع اطلاعات می باشد. و در صورت عدم ارائه اطلاعات توسط مهد  در موعد مقرر اعتباری به آن مهد تعلق نخواهد گرفت.