قابل توجه مهدهای شرکت کننده در مسابقه " نقاشی ، نقاشی "مرتبط با سلامتی گوش و شنوایی

جهت دریافت لوح تقدیر دبیرخانه برگزاری مسابقه در روز دوشنبه 21/2/94 به این اداره سرکارخانم مجیدی مراجعه نمایید.