جهت دریافت پوستر  " دست های پاک نجات بخش زندگی " به اداره بهزیستی مشهد - واحد کودکان مراجعه نمایید .