مهدهای زیر جهت دریافت اصل پروانه فعالیت و پروانه مسوول فنی سریعا به اداره بهزیستی مشد مراجعه نمایند:

مهد های کودک فرنام - انیس - هدی- خیام -النا - ستوده - حورا