مهدهای کودک و روستا مهدهای  زیر جهت دریافت نتیجه سطح بندی سریعا به اداره بهزیستی مشهد مراجعه نمایند:

گلپا - پریا - سایه - هوشیار- مهاجر- لیمو -منظره-  نونهالان