مدیران و موسسین محترم مهد های کودک

در صورت تمایل از نمایشگاه سفال و صنایه دستی مددجویان بهزیستی دیدن نمایید.